logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery

Poniedziałek - Piątek czynne

+48 797 594 931

Rybnik, Kraków, Katowice

Top

Regulamin i polityka prywatności

Shiliao / Regulamin i polityka prywatności

Regulamin korzystania ze sklepu shiliao.pl
Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.shiliao.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Własność intelektualna
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.shiliao.pl prowadzony jest przez INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności gospodarczej, dostępny pod adresem: ul. Kilińskiego 34E/24, 44-200 Rybnik, wpisany pod numerem NIP: 6422980403, Regon: 381342490. , adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kilińskiego 34E/24, 44-200 Rybnik, adres poczty elektronicznej (e-mail): instytutshiliao@gmail.com , tel. 797 594 931.

2. Sklep www.shiliao.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.shiliao.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.shiliao.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.shiliao.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.shiliao.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.shiliao.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.shiliao.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.shiliao.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.shiliao.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności gospodarczej, dostępny pod adresem: ul. Kilińskiego 34E/24, 44-200 Rybnik, wpisany pod numerem NIP: 6422980403, Regon: 381342490.

10. SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera,
d) zamieszczanie opinii.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6. Zamówienia można składać:
a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.shiliao.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytutshiliao@gmail.com,
c) telefonicznie pod numerem: 797 594 931.

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
– oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana rachunkiem wysyłanym drogą elektroniczną lub paragonem, który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności przelewy24.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
 8311 4020 0400 0030 0278 1503 46 (mBank S.A.) INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA ul. Kilińskiego 34E/24, 44-200 Rybnik, NIP: 6422980403. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem paczkomatów inPost, Paczka w Ruchu, firmy kurierskiej Poczta Polska, oraz GLS

3. Klient obecnie nie ma możliwości odebrania przesyłki osobiście

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 14 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytutshiliao@gmail.com
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:instytutshiliao@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Kilińskiego 34e/24 44-200 Rybnik.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Kilińskiego 34e/24 44-200 Rybnik.
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:instytutshiliao@gmail.com
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu, ale nie kosztów jego dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Jeżeli Konsument otrzymał rabat do zakupów powyżej 800 zł, w postaci darmowej przesyłki, zwracając produkty umniejszające podstawowy rachunek do kwoty poniżej 800 zł, staje się on jednocześnie zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki pierwotnego zamówienia od Sprzedawcy do Konsumenta.

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) w której przedmiotem świadczenia jest treść cyfrowa (np. e-kurs online), z której Klient zaczął już korzystać (tzn. obejrzał materiał wideo, pobrał pliki PDF itp.).

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.shiliao.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności gospodarczej, dostępny pod adresem: ul. Kilińskiego 34E/24, 44-200 Rybnik,wpisany pod numerem NIP: 6422980403, Regon: 381342490. . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.shiliao.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.shiliao.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Właścicielem praw autorskich do e-kursów dostępnych w sprzedaży na www.shiliao.pl jest INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA . Każdy z Prowadzących e-kurs oświadcza, że prowadzony przez niego e-kurs nie narusza praw autorskich, ani innych praw majątkowych osób trzecich i jako taki może być opublikowany przez INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu. Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim. Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim. Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA . Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie internetowej www.shiliao.pl oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody INSTYTUT DIETETYKI I PROFILAKTYKI ZDROWIA SHI LIAO KATARZYNA FIZIA .

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24
Denicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:
Akceptant – podmiot, który zawarł umowę z PayPro, Sprzedawca oraz Odbiorca Płatności.
Agent Płatniczy – osoba zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
działającą w imieniu i na rzecz PayPro S.A. jako krajowej instytucji płatniczej wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych.
Użytkownik (Płatnik) – pełnoletnia osoba zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie,
w tym poprzez zlecenie PayPro zainicjowanie transakcji płatniczej wykonywanej w ciężar Rachunku.
PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości
opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Serwis Przelewy24 (Serwis) – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
Transakcja płatnicza (Płatność) – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest
określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identykator, metodę.
Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
Oczekująca – Płatność oczekująca na wpłatę,
Werykowana – Płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej werykacji ze względów bezpieczeństwa,
Do wykorzystania/Przedpłata – Płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
Dokonana – Płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
Błędna -Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
Zwrócona – Płatność zwrócona Klientowi.
Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem, którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów
zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
Dzień Roboczy – dzień w godzinach pracy PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym swoją działalność
operacyjną prowadzi PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Regulamin – treść niniejszego regulaminu.
Usługa – usługa polegająca na realizacji Płatności, wykonywana przez PayPro na rzecz Użytkownika. Pojęcie Usługa obejmuje również Usługę Inicjowania
Transakcji Płatniczej.
9.06.2021 Przelewy24
https://www.przelewy24.pl/regulamin 2/5
Dostawca Rachunku – dostawca usług płatniczych udostępniający Interfejs Dostawcy Rachunku.
Interfejs Dostawcy Rachunku – kanał dostępu online do Rachunku zapewniany przez Dostawcę Rachunku.
Rachunek – rachunek płatniczy, w ciężar którego możliwe jest wykonanie polecenia przelewu.
Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (Usługa ITP) – usługa płatnicza polegająca na jednorazowym zainicjowaniu zlecenia płatniczego z Rachunku na
wniosek Płatnika w celu dokonania zapłaty Odbiorcy Płatności za towary lub usługi albo w celu wpłaty środków na rachunek Odbiorcy Płatności.
Umowa – umowa pomiędzy Płatnikiem a PayPro obejmująca warunki realizacji Usługi Inicjowana Transakcji Płatniczej zawarta na warunkach
wynikających z Regulaminu.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udostępniania Użytkownikom możliwości dokonywania Płatności za pośrednictwem Serwisu, w tym
przy wykorzystaniu Usługi ITP, która została szczegółowo uregulowana w § 1¹ Regulaminu.
2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy
zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien
zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji
Płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której
numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności PayPro nie ponosi
odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki. Zdanie drugie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do Usługi ITP.
5. W przypadku gdy Płatność realizowana jest za pośrednictwem innej metody niż poprzez Usługę ITP, na wykonanie Płatności w serwisie Klient
otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania Płatności. Po otrzymaniu
potwierdzenia Serwis informuje Użytkownika oraz system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
6. W przypadku zlecenia płatniczego otrzymanego w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem otrzymania zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień
roboczy następujący po nim.
7. PayPro może wstrzymać lub odmówić realizacji Usługi w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności płatności, w tym
możliwości jej związku z praniem pieniędzy lub działalnością terrorystyczną. Transakcja płatnicza realizowana przy pomocy karty płatniczej, może
zostać wstrzymana lub odrzucona z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, między innymi gdy Płatność dokonywana jest w innym kraju
niż kraj wydania karty Płatnika.
8. PayPro zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub gdy
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Płatność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
9. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Płatnika z powodu wstrzymania lub odmowy obsługi Płatności z
przyczyn wskazanych w § 1 ust. 7 i 8.
10. Potwierdzenie Płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a. dla Płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem
Przelewy24
b. dla Płatności przelewem oraz za pośrednictwem Usługi ITP – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli
historii kont bankowych serwisu.
11. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku:
a. werykacji Płatności zgodnie z postanowieniami ust. 15 niniejszego Paragrafu,
b. nie działania systemu Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej lub
Dostawcy Rachunku, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych
po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują
Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą lub
Dostawcą Rachunku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się przez Użytkownika podczas realizacji Płatności
do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących lub Dostawcy Rachunku.
13. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za Płatności niezrealizowane lub zrealizowane z opóźnieniem jeżeli zostało to spowodowane podaniem
błędnych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, lub nastąpiło to w wyniku zdarzeń niezależnych od PayPro. Użytkownik ma obowiązek
zawiadomić PayPro o każdej takiej niewykonanej lub nieautoryzowanej Płatności.
14. Pośrednictwo Serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Użytkownika do dochodzenia odsetek od wpłat
umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
15. Transakcja o statusie Werykowana podlega ocenie na podstawie kryteriów ustalonych przez PayPro w związku ze środkami bezpieczeństwa
nansowego stosowanymi w celu zapobiegania oszustwom, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz nansowaniu terroryzmu. Czas
werykacji może trwać do końca Dnia roboczego następującego po dniu odnotowania Płatności w Serwisie. W przypadku werykacji pozytywnej
Płatność zostanie udostępniona Akceptantowi Natomiast w przypadku werykacji negatywnej przekazana do zwrotu na rachunek Płatnika lub
zatrzymana celem podjęcia przez właściwe organy dalszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
nansowaniu terroryzmu.
16. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tego
tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
17. Przedpłaty
a. Płatnik zgodnie ze statusem transakcji Do Wykorzystania, może zapłacić w Serwisie Przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po
wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie powinien wpłacić
9.06.2021 Przelewy24
https://www.przelewy24.pl/regulamin 3/5
potrzebną kwotę w dowolny sposób oraz na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.
b. Serwis może utworzyć Przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do
Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę Przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli w ciągu 2 godzin od
czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie Płatnik nie otrzyma informacji o utworzonej Przedpłacie lub potwierdzenia dokonania transakcji,
Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
c. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym
Przelewy24.
d. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota Przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie
Przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej Przedpłaty.
e. Stan Przedpłaty można sprawdzać na stronie Serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
f. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z
dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
g. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Użytkownikowi z
potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot Przedpłaty.
18. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej
przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika
Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty.
W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. Koszt zwrotu na konto za granicą
Polski wynosi 30 zł (trzydzieści złotych).
19. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w systemy informatyczne Serwisu oraz wykorzystywanie instrumentu płatniczego przez osobę
nieuprawnioną lub co do której PayPro ma uzasadnione podejrzenie takiego nieuprawnionego użycia.
20. Użytkownik chcący skorzystać z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz przepisów prawa, a także do posługiwania się
swoimi prawdziwymi danymi.
21. W niektórych przypadkach, Płatnik dokonując Płatności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PayPro jednorazowej opłaty serwisowej, która zostanie
doliczona do kwoty Transakcji płatniczej. Płatnik informowany jest o wysokości opłaty w trakcie dokonywania indywidualnej zapłaty na rzecz
Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu.
22. W przypadku gdy Płatnik jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, do Płatności dokonywanych przez niego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w tej
ustawie (tzw. split payment) zastosowanie znajdują następujące postanowienia szczególne:
a. PayPro wyjaśnia, że nie wszystkie metody płatności udostępniane Płatnikowi przy inicjowaniu płatności na stronie sklepu danego
Sprzedającego, pozwalają na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności; w szczególności zastosowanie tego mechanizmu nie jest
możliwe przy metodach płatności nieopartych o przelew (np. płatność kartą);
b. Płatnik powinien każdorazowo ocenić zasadność, celowość i prawidłowość zastosowania tego mechanizmu;
c. wybór metody płatności należy wyłącznie do Płatnika i wyłącznie Płatnik podejmuje decyzję czy zastosuje mechanizm podzielonej płatności,
także wtedy gdy zastosowanie tego mechanizmu jest obowiązkowe;
d. gdy Płatnik dokonuje Płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, powinien dołożyć należytej staranności, aby dane
podane przez niego w udostępnianym mu przez jego bank komunikacie przelewu były zgodne z danymi z faktury wystawionej przez
Akceptanta dokumentującej Płatność z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
e. w sytuacji gdy wskutek zastosowania przez Płatnika mechanizmu podzielonej płatności, Płatność wpłynie w jakiejkolwiek części na rachunek
VAT PayPro, to PayPro – w rozumieniu przepisów – jest osobą inną niż podatnik wskazany na fakturze, wobec czego PayPro będzie
uprawnione do wykonania działań, o których mowa w art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc jest
uprawnione do dokonania płatności na rachunek VAT tego Akceptanta wskazanego na fakturze (o ile dysponuje odpowiednimi danymi) albo
zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT Płatnika – podatnika, od którego otrzymano tę płatność w kwocie otrzymanej na rachunek VAT;
wybór działania jakie podejmie PayPro należy do PayPro;
f. PayPro nie ponosi wobec Płatnika odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego przyjęcia Płatności dla Akceptanta, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z zastosowania się przez PayPro do przepisów związanych ze stosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, w szczególności jeśli na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
PayPro zwróci płatność Płatnikowi, wskutek czego Płatność na rzecz Akceptanta nie zostanie wykonana.
§ 1¹. Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (jednorazowe zainicjowanie transakcji)
1. PayPro świadczy na rzecz Płatnika Usługę ITP wyłącznie w przypadku dokonania wyboru takiej Usługi na etapie o którym mowa w ust. 4 lit. a). W
przypadku wyboru na tym etapie innej metody Płatności niż oparta na Usłudze ITP, nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się
do Usługi ITP.
2. Osoba zlecająca zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu innej osoby, w tym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, powinna posiadać
pełną zdolność do czynności prawnych oraz być uprawniona do dokonywania czynności będących przedmiotem Usługi ITP. Korzystając z Usługi ITP
osoba zlecająca zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu innej osoby oświadcza, że spełnia kryteria określone w zdaniu poprzedzającym.
3. Usługa ITP jest świadczona przez PayPro bez pobierania opłat od Płatnika, chyba że Odbiorca Płatności pobiera od Płatnika opłatę za skorzystanie
określonych metod płatności. Wówczas, o wysokości ewentualnej opłaty, która zostanie pobrana od Płatnika, Płatnik informowany jest przed
zleceniem realizacji Usługi ITP. Ewentualne opłaty pobierane lub kursy walutowe stosowanie przez Dostawcę Rachunku określa umowa pomiędzy
Płatnikiem a Dostawcą Rachunku.
4. W celu skorzystania z Usługi ITP, Płatnik powinien:
a. na stronie internetowej Serwisu lub na stronie internetowej Odbiorcy wybrać opcję dokonania Płatności z wykorzystaniem Usługi ITP; PayPro
wyraźnie oznacza metody płatności oparte na Usłudze ITP; metody nie oznaczone w taki sposób nie opierają się na Usłudze ITP
b. wybrać swojego Dostawcę Rachunku z listy dostępnej po przekierowaniu Płatnika na stronę internetową PayPro;
c. zaakceptować Regulamin oraz podać dane i złożyć oświadczenia woli niezbędne do świadczenia Usługi ITP.
5. Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Płatnika zostaje zawarta Umowa.
9.06.2021 Przelewy24
https://www.przelewy24.pl/regulamin 4/5
6. PayPro inicjuje transakcję płatniczą zgodnie z unikatowym identykatorem, którym jest numer Rachunku określony w umowie pomiędzy PayPro a
Odbiorcą.
7. Świadcząc Usługę ITP PayPro inicjuje transakcję płatniczą niezwłocznie, nie później niż w czasie [15 minut] od otrzymania kompletu wymaganych
danych. Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy Płatnikiem a Dostawcą Rachunku. PayPro nie gwarantuje
inicjacji transakcji płatniczej w czasie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w przypadku werykacji transakcji zgodnie z
postanowieniami ust. § 1 ust. 15 Regulaminu.
8. PayPro odmawia zainicjowania transakcji płatniczej, jeżeli:
a. Płatnik nie dokonał uwierzytelnienia lub nie podał danych uwierzytelniających zgodnie z ust. 7 lub dane uwierzytelniające są nieprawidłowe,
nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone albo z innych przyczyn nie umożliwiają uwierzytelnienia w Interfejsie Dostawcy
Rachunku;
b. Dostawca Rachunku odmówił PayPro dostępu do Rachunku lub dostęp do Rachunku jest z innych przyczyn niemożliwy;
c. zainicjowanie transakcji płatniczej z Rachunku skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku;
9. PayPro korzystając z Interfejsu Dostawcy Rachunku polega na procedurach uwierzytelniania zapewnianych Płatnikowi przez Dostawcę Rachunku.
Korzystając z Usługi ITP Płatnik powinien uwierzytelnić się wobec Dostawcy Rachunku oraz autoryzować inicjowaną przez PayPro transakcję
płatniczą, a jeżeli wymaga tego sposób korzystania z Interfejsu Dostawcy Rachunku – podać PayPro dane uwierzytelniające niezbędne do
zainicjowania transakcji płatniczej.
10. Korzystanie z Usługi ITP jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa i Regulaminem.
11. Zabronione jest inicjowanie przez Płatnika transakcji płatniczych, jeżeli Płatnik nie jest uprawniony do dysponowania środkami z Rachunku.
12. Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu PayPro zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej. W przypadku odwołania przez
Płatnika zlecenia płatniczego lub jego niewykonania z innych przyczyn, PayPro może dochodzić od Płatnika kwoty transakcji płatniczej.
13. Zasady odpowiedzialności Dostawcy Rachunku za nieautoryzowane transakcje płatnicze zainicjowane w ciężar Rachunku określa umowa między
Płatnikiem a Dostawcą Rachunku.
14. Zakazane jest przesyłanie z wykorzystaniem Usługi ITP treści o charakterze bezprawnym.
15. Prawem właściwym dla Umowy oraz dla stosunków pomiędzy PayPro a Płatnikiem przed zawarciem Umowy jest prawo polskie. Jeżeli Płatnik nie
jest konsumentem, do Umowy nie stosuje się przepisów o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż
konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z tymi przepisami.
16. Płatnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl. Prawo
odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku całkowitego wykonania Usługi ITP przez PayPro na żądanie konsumenta przed
upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
§ 2. Reklamacje
1. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez
elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący
zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub
bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje
zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
2. PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu
w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej, o której mowa
w § 2 ust. 3 Regulaminu.
2. Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro SA a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej
procedury reklamacyjnej o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z
otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93
z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w
szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i
wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornogracznych.
5. PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie
z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i
uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej
https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15,
60-327 Poznań.
7. Osoby wykonujące płatności przez Serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia dokonania Płatności w formie maila. Serwis
zobligowany jest przepisami prawa do wysyłki tej informacji. Na wniosek Użytkownika, PayPro dostarczy powyższą informacje w postaci papierowej
na adres wskazany przez Użytkownika, przy czym wiąże się to z opłatą w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
8. PayPro informuje, że zgodnie z przepisami prawa, po wykonaniu Transakcji płatniczej jest obowiązany niezwłocznie dostarczyć Akceptantowi jako
Odbiorcy Płatności informacje umożliwiające Odbiorcy zidentykowanie Transakcji płatniczej i, w stosownych przypadkach Płatnika, a także
wszelkie inne informacje przekazane Odbiorcy w związku z wykonaniem Transakcji płatniczej. Wobec tego udostępnienie tych informacji
Akceptantowi w takich okolicznościach nie będzie stanowił67ulao naruszenia tajemnicy zawodowej związanej ze świadczonymi usługami płatniczymi.
9. W przypadku gdy dokonując Transakcji Płatniczej Użytkownik wybierze taką metodę płatności, w ramach której ubiegać się będzie o przyznanie mu
kredytu konsumenckiego przez Instytucję pośredniczącą, z wykorzystaniem którego to kredytu konsumenckiego nastąpi zapłata dla Akceptanta w

https://www.przelewy24.pl/regulamin 5/5
©PayPro SA 2021
ramach tej Płatności, wybór taki oznaczać będzie, iż Płatnik poleca PayPro przekazanie przez PayPro do takiej Instytucji pośredniczącej danych
osobowych Płatnika zgromadzonych w związku z przetwarzaniem tej Płatności, które to dane są niezbędne dla tej Instytucji pośredniczącej do
podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy tego kredytu konsumenckiego i uruchomienia tego kredytu w celu dokończenia Płatności.
10. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi na stronie Serwisu lub na stronie Akceptanta, przed dokonaniem płatności.
11. PayPro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach
płatniczych.

Polityka Prywatności
Polityka COOKIES
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.